«نمی‌توانید با تهدید ما را مرعوب کنید»

«نمی‌توانید با تهدید ما را مرعوب کنید»
دولت بوتسوانا در واکنش به نامه تهدیدآمیز هفته گذشته دولت آمریکا درباره رأی‌گیری قطعنامه قدس، این نامه را «بی‌سابقه» و «نامناسب» خوانده و تأکید کرده بود که واشنگتن نمی‌تواند با تهدید حاکمیت بوتسوانا را خدشه‌دار کند.

«نمی‌توانید با تهدید ما را مرعوب کنید»

دولت بوتسوانا در واکنش به نامه تهدیدآمیز هفته گذشته دولت آمریکا درباره رأی‌گیری قطعنامه قدس، این نامه را «بی‌سابقه» و «نامناسب» خوانده و تأکید کرده بود که واشنگتن نمی‌تواند با تهدید حاکمیت بوتسوانا را خدشه‌دار کند.
«نمی‌توانید با تهدید ما را مرعوب کنید»