نوبخت: دولت را نباید برای شفاف‌سازی بودجه سرزنش کرد

نوبخت: دولت را نباید برای شفاف‌سازی بودجه سرزنش کرد
سخنگوی دولت گفت: دولت تلاش کرد تا بودجه سال آینده متفاوت با بودجه های سنواتی گذشته همراه با نوآوری باشد بنابراین نباید دولت را برای شفاف سازی بودجه سرزنش کرد.

نوبخت: دولت را نباید برای شفاف‌سازی بودجه سرزنش کرد

سخنگوی دولت گفت: دولت تلاش کرد تا بودجه سال آینده متفاوت با بودجه های سنواتی گذشته همراه با نوآوری باشد بنابراین نباید دولت را برای شفاف سازی بودجه سرزنش کرد.
نوبخت: دولت را نباید برای شفاف‌سازی بودجه سرزنش کرد