نوشابه چقدر گران می‌شود؟

نوشابه چقدر گران می‌شود؟
ایلنا نوشت: قیمت نوشابه‌های تولید داخل 10 درصد و نوشابه‌های وارداتی 30 درصد افزایش می‌ یابد.

نوشابه چقدر گران می‌شود؟

ایلنا نوشت: قیمت نوشابه‌های تولید داخل 10 درصد و نوشابه‌های وارداتی 30 درصد افزایش می‌ یابد.
نوشابه چقدر گران می‌شود؟