نگرانی از زلزله بزرگ‌تر در تهران رفع شد/ در وضعیت قرمز قرار نداریم

نگرانی از زلزله بزرگ‌تر در تهران رفع شد/ در وضعیت قرمز قرار نداریم
شهردار تهران با اشاره به اینکه نگرانی زلزله بزرگ‌تر در تهران وجود ندارد، گفت: از صبح فردا وضعیت قرمز در تهران به وضعیت زرد می‌رسد.

نگرانی از زلزله بزرگ‌تر در تهران رفع شد/ در وضعیت قرمز قرار نداریم

شهردار تهران با اشاره به اینکه نگرانی زلزله بزرگ‌تر در تهران وجود ندارد، گفت: از صبح فردا وضعیت قرمز در تهران به وضعیت زرد می‌رسد.
نگرانی از زلزله بزرگ‌تر در تهران رفع شد/ در وضعیت قرمز قرار نداریم