نیست جانِ مهرآیین، نذر خاک، محی‌الدین!/ رو، اگرچه سوخت مرا، هجرِ جان‌گداز تو

نیست جانِ مهرآیین، نذر خاک، محی‌الدین!/ رو، اگرچه سوخت مرا، هجرِ جان‌گداز تو
حسن صنوبری شعری را برای آیتِ حق و حقیقت، شیخ شریعت و طریقت حجت‌الاسلام محی‌الدین‌حائری شیرازی تقدیم کرده است.

نیست جانِ مهرآیین، نذر خاک، محی‌الدین!/ رو، اگرچه سوخت مرا، هجرِ جان‌گداز تو

حسن صنوبری شعری را برای آیتِ حق و حقیقت، شیخ شریعت و طریقت حجت‌الاسلام محی‌الدین‌حائری شیرازی تقدیم کرده است.
نیست جانِ مهرآیین، نذر خاک، محی‌الدین!/ رو، اگرچه سوخت مرا، هجرِ جان‌گداز تو