نیمی از آلمانی‌ها خواستار کناره‌گیری مرکل هستند

نیمی از آلمانی‌ها خواستار کناره‌گیری مرکل هستند
نتیجه یک نظرسنجی نشان می دهد با طولانی شدن روند تشکیل دولت در آلمان، از هر 2 آلمانی یک نفر می‌خواهد که مرکل پیش از پایان دوره چهارساله از سمت خود کناره‌گیری کند.

نیمی از آلمانی‌ها خواستار کناره‌گیری مرکل هستند

نتیجه یک نظرسنجی نشان می دهد با طولانی شدن روند تشکیل دولت در آلمان، از هر 2 آلمانی یک نفر می‌خواهد که مرکل پیش از پایان دوره چهارساله از سمت خود کناره‌گیری کند.
نیمی از آلمانی‌ها خواستار کناره‌گیری مرکل هستند