نیمی از کشور وام نگرفته‌اند/ به ۱۰ میلیون نفر سبدکالا داده می‌شود

نیمی از کشور وام نگرفته‌اند/ به ۱۰ میلیون نفر سبدکالا داده می‌شود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به دنبال قطع یارانه کسی نیستیم گفت: 32 میلیون وام در شبکه بانکی ثبت شده است اما شاید نیمی از کشور از وام بهره نگرفته اند و باید بر عدالت محور کردن تخصیص مالی تأکید کنیم.

نیمی از کشور وام نگرفته‌اند/ به ۱۰ میلیون نفر سبدکالا داده می‌شود

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به دنبال قطع یارانه کسی نیستیم گفت: 32 میلیون وام در شبکه بانکی ثبت شده است اما شاید نیمی از کشور از وام بهره نگرفته اند و باید بر عدالت محور کردن تخصیص مالی تأکید کنیم.
نیمی از کشور وام نگرفته‌اند/ به ۱۰ میلیون نفر سبدکالا داده می‌شود