نیویورک‌تایمز: مردم ایران شاهد دستان بیگانه در اعتراضات کشورشان هستند

نیویورک‌تایمز: مردم ایران شاهد دستان بیگانه در اعتراضات کشورشان هستند
یک روزنامه آمریکایی نوشت با توجه به پیشینه و تاریخ طولانی مداخله آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای دیگر در امور داخلی ایران، بسیاری از مردم ایران معتقدند که دستان بیگانه در پشت اعتراضات کشورشان بوده است.

نیویورک‌تایمز: مردم ایران شاهد دستان بیگانه در اعتراضات کشورشان هستند

یک روزنامه آمریکایی نوشت با توجه به پیشینه و تاریخ طولانی مداخله آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای دیگر در امور داخلی ایران، بسیاری از مردم ایران معتقدند که دستان بیگانه در پشت اعتراضات کشورشان بوده است.
نیویورک‌تایمز: مردم ایران شاهد دستان بیگانه در اعتراضات کشورشان هستند