هجمه فتنه‌گران، مفسدان و ضدانقلاب‌ها علیه رئیس دستگاه قضا برای رسیدن به منافع مشترک/ قوه قضائیه مقابل هجمه‌ها عقب‌نشینی نکند

هجمه فتنه‌گران، مفسدان و ضدانقلاب‌ها علیه رئیس دستگاه قضا برای رسیدن به منافع مشترک/ قوه قضائیه مقابل هجمه‌ها عقب‌نشینی نکند
دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: هجمه‌های علیه رئیس دستگاه قضایی از آنجایی شدت گرفت که برخورد با مفاسد اقتصادی و ایستادگی در برابر فشارها و رانت‌های سیاسی هم با قدرت بیشتری دنبال شد.

هجمه فتنه‌گران، مفسدان و ضدانقلاب‌ها علیه رئیس دستگاه قضا برای رسیدن به منافع مشترک/ قوه قضائیه مقابل هجمه‌ها عقب‌نشینی نکند

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: هجمه‌های علیه رئیس دستگاه قضایی از آنجایی شدت گرفت که برخورد با مفاسد اقتصادی و ایستادگی در برابر فشارها و رانت‌های سیاسی هم با قدرت بیشتری دنبال شد.
هجمه فتنه‌گران، مفسدان و ضدانقلاب‌ها علیه رئیس دستگاه قضا برای رسیدن به منافع مشترک/ قوه قضائیه مقابل هجمه‌ها عقب‌نشینی نکند