هدف سخنان هیلی به‌فراموشی‌سپردن حضور آمریکا در جنایات منطقه به ویژه یمن است

هدف سخنان هیلی به‌فراموشی‌سپردن حضور آمریکا در جنایات منطقه به ویژه یمن است
ظریف، اهداف اظهارات نیکی هیلی را به فراموشی‌سپردن حضور آمریکا در جنایات منطقه و به ویژه یمن خواند و با بیان اینکه منبع تسلیحات منطقه کاملا مشخص است، گفت: هواپیماهایی که مردم یمن را بمباران می‌کنند و بمب‌های استفاده‌شده، آمریکایی است.

هدف سخنان هیلی به‌فراموشی‌سپردن حضور آمریکا در جنایات منطقه به ویژه یمن است

ظریف، اهداف اظهارات نیکی هیلی را به فراموشی‌سپردن حضور آمریکا در جنایات منطقه و به ویژه یمن خواند و با بیان اینکه منبع تسلیحات منطقه کاملا مشخص است، گفت: هواپیماهایی که مردم یمن را بمباران می‌کنند و بمب‌های استفاده‌شده، آمریکایی است.
هدف سخنان هیلی به‌فراموشی‌سپردن حضور آمریکا در جنایات منطقه به ویژه یمن است