هرگز جلوی عطسه‌تان را نگیرید، ممکن است گلویتان سوراخ شود!

هرگز جلوی عطسه‌تان را نگیرید، ممکن است گلویتان سوراخ شود!
پزشکان اکیدا توصیه می‌کنند که هرگز جلوی عطسه خود را نگیرید، حتی اگر در مکانی ساکت حاضرید. مردی انگلیسی به این توصیه گوش نکرد، گلویش سوراخ شد و مجبور شد یک هفته در بیمارستان بستری شود.

هرگز جلوی عطسه‌تان را نگیرید، ممکن است گلویتان سوراخ شود!

پزشکان اکیدا توصیه می‌کنند که هرگز جلوی عطسه خود را نگیرید، حتی اگر در مکانی ساکت حاضرید. مردی انگلیسی به این توصیه گوش نکرد، گلویش سوراخ شد و مجبور شد یک هفته در بیمارستان بستری شود.
هرگز جلوی عطسه‌تان را نگیرید، ممکن است گلویتان سوراخ شود!