هزینه‌های اداری و مالی کل سود ایران خودرو را بلعید/ 250 میلیون تومان پاداش هیات مدیره

هزینه‌های اداری و مالی کل سود ایران خودرو را بلعید/ 250 میلیون تومان پاداش هیات مدیره
مجمع اخیر شرکت ایران خودرو در آخرین روز تیر ماه امسال در حالی برگزار شده که نگاهی به صورت های مالی این خودروساز نشان می دهد بیش از 60 درصد از سود ناخالص این شرکت با هزینه‌های اداری و عمومی عملکرد سال 95 تبخیر شده است و رقم باقی‌مانده نیز با کسر هزینه‌های مالی به زیان می‌رود.

هزینه‌های اداری و مالی کل سود ایران خودرو را بلعید/ 250 میلیون تومان پاداش هیات مدیره

مجمع اخیر شرکت ایران خودرو در آخرین روز تیر ماه امسال در حالی برگزار شده که نگاهی به صورت های مالی این خودروساز نشان می دهد بیش از 60 درصد از سود ناخالص این شرکت با هزینه‌های اداری و عمومی عملکرد سال 95 تبخیر شده است و رقم باقی‌مانده نیز با کسر هزینه‌های مالی به زیان می‌رود.
هزینه‌های اداری و مالی کل سود ایران خودرو را بلعید/ 250 میلیون تومان پاداش هیات مدیره