هزینه حضور شهردار در جلسات دولت ۵۳۰۰ میلیارد تومان

هزینه حضور شهردار در جلسات دولت ۵۳۰۰ میلیارد تومان
کم شدن بدهی‌های مستند دولت از ۱۰ هزار میلیارد به ۴۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ماحصل حضور مفید شهردار در جلسات دولت است. به جای اینکه این جلسات به نفع مردم باشد به کام دولتی ها شد.

هزینه حضور شهردار در جلسات دولت ۵۳۰۰ میلیارد تومان

کم شدن بدهی‌های مستند دولت از ۱۰ هزار میلیارد به ۴۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ماحصل حضور مفید شهردار در جلسات دولت است. به جای اینکه این جلسات به نفع مردم باشد به کام دولتی ها شد.
هزینه حضور شهردار در جلسات دولت ۵۳۰۰ میلیارد تومان