هسته‌های مقاومت فرهنگی در جهان اسلام تشکیل شود/ موساد و سیا نفوذ شبکه‌ای را در دستور کار دارند

هسته‌های مقاومت فرهنگی در جهان اسلام تشکیل شود/ موساد و سیا نفوذ شبکه‌ای را در دستور کار دارند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه باید هسته‌های مقاومت فرهنگی در جهان اسلام تشکیل شود، گفت: شبکه‌های نفوذ با هدایت سازمان‌های موساد و سیا و با سیاست تفرقه و اختلاف، اهداف شیطانی خود را دنبال می‌کنند.

هسته‌های مقاومت فرهنگی در جهان اسلام تشکیل شود/ موساد و سیا نفوذ شبکه‌ای را در دستور کار دارند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه باید هسته‌های مقاومت فرهنگی در جهان اسلام تشکیل شود، گفت: شبکه‌های نفوذ با هدایت سازمان‌های موساد و سیا و با سیاست تفرقه و اختلاف، اهداف شیطانی خود را دنبال می‌کنند.
هسته‌های مقاومت فرهنگی در جهان اسلام تشکیل شود/ موساد و سیا نفوذ شبکه‌ای را در دستور کار دارند