هشدار رئیس اطلاعات آلمان درباره سرازیر شدن عناصر داعش به سمت اروپا

هشدار رئیس اطلاعات آلمان درباره سرازیر شدن عناصر داعش به سمت اروپا
رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان هشدار داد که جوانان بنیادگرای اروپایی در حال تشکیل حلقه‌های کوچک خرابکاری هستند و عناصر داعش هم با شکست این گروه در خاورمیانه در حال کوچ به سمت قاره سبز هستند.

هشدار رئیس اطلاعات آلمان درباره سرازیر شدن عناصر داعش به سمت اروپا

رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان هشدار داد که جوانان بنیادگرای اروپایی در حال تشکیل حلقه‌های کوچک خرابکاری هستند و عناصر داعش هم با شکست این گروه در خاورمیانه در حال کوچ به سمت قاره سبز هستند.
هشدار رئیس اطلاعات آلمان درباره سرازیر شدن عناصر داعش به سمت اروپا