هشدار موسسه آمریکایی فوربس به بوئینگ درباره فروش هواپیما به ایران

هشدار موسسه آمریکایی فوربس به بوئینگ درباره فروش هواپیما به ایران
موسسه آمریکایی فوربس درباره فروش هواپیما به ایران هشدار داد و مدعی شد: ایران نیاز به خرید صدها هواپیمای مسافربری ندارد و احتمالا از این هواپیماها برای مقاصد نظامی استفاده خواهد کرد.

هشدار موسسه آمریکایی فوربس به بوئینگ درباره فروش هواپیما به ایران

موسسه آمریکایی فوربس درباره فروش هواپیما به ایران هشدار داد و مدعی شد: ایران نیاز به خرید صدها هواپیمای مسافربری ندارد و احتمالا از این هواپیماها برای مقاصد نظامی استفاده خواهد کرد.
هشدار موسسه آمریکایی فوربس به بوئینگ درباره فروش هواپیما به ایران

اتومبیل