همه نمایندگان تهران با دولت هماهنگ هستند

همه نمایندگان تهران با دولت هماهنگ هستند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مجموعه 30 نماینده تهران و 5 نماینده حومه همگی با دولت همسو و هماهنگ هستیم.

همه نمایندگان تهران با دولت هماهنگ هستند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مجموعه 30 نماینده تهران و 5 نماینده حومه همگی با دولت همسو و هماهنگ هستیم.
همه نمایندگان تهران با دولت هماهنگ هستند