هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است

هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است
وزیر نفت گفت: هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است.

هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است

وزیر نفت گفت: هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است.
هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است