هوای تهران، امروز آلوده تر از دیروز است

هوای تهران، امروز آلوده تر از دیروز است
هوای کلان شهر تهران از دیروز آلوده‌تر و شاخص آلودگی آن ۱۶۳ شده است.

هوای تهران، امروز آلوده تر از دیروز است

هوای کلان شهر تهران از دیروز آلوده‌تر و شاخص آلودگی آن ۱۶۳ شده است.
هوای تهران، امروز آلوده تر از دیروز است