هوای شهر تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

هوای شهر تهران در شرایط ناسالم قرار دارد
شاخص ذرات کمتر از 2.5 میکرون امروز بر روی عدد 110 قرار گرفته و هوای شهر تهران در شرایط ناسالم قرار دارد.

هوای شهر تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

شاخص ذرات کمتر از 2.5 میکرون امروز بر روی عدد 110 قرار گرفته و هوای شهر تهران در شرایط ناسالم قرار دارد.
هوای شهر تهران در شرایط ناسالم قرار دارد