هیچکس مثل عراقچی، ظریف و تخت‌روانچی نمی‌تواند بدعهدی آمریکا را روایت کند

هیچکس مثل عراقچی، ظریف و تخت‌روانچی نمی‌تواند بدعهدی آمریکا را روایت کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص بدعهدی آمریکایی‌ها گفت: هیچ کس مثل آقای عراقچی، ظریف و تخت‌روانچی نمی‌تواند بدعهدی آمریکا را روایت کند.

هیچکس مثل عراقچی، ظریف و تخت‌روانچی نمی‌تواند بدعهدی آمریکا را روایت کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص بدعهدی آمریکایی‌ها گفت: هیچ کس مثل آقای عراقچی، ظریف و تخت‌روانچی نمی‌تواند بدعهدی آمریکا را روایت کند.
هیچکس مثل عراقچی، ظریف و تخت‌روانچی نمی‌تواند بدعهدی آمریکا را روایت کند