هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است

هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است.

هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است.
هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است