هیچ مشکلی در شبکه گازرسانی به وجود نیامده‌است

هیچ مشکلی در شبکه گازرسانی به وجود نیامده‌است
رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ مشکلی در شبکه گازرسانی به وجود نیامده است.

هیچ مشکلی در شبکه گازرسانی به وجود نیامده‌است

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ مشکلی در شبکه گازرسانی به وجود نیامده است.
هیچ مشکلی در شبکه گازرسانی به وجود نیامده‌است