واردات ۴۰۰۰ میلیارد تومان کالا با ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای/ رواج شرکتهای صوری با کارت بازرگانی یکبار مصرف

واردات ۴۰۰۰ میلیارد تومان کالا با ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای/ رواج شرکتهای صوری با کارت بازرگانی یکبار مصرف
براساس بخشی از مستندات به دست آمده در ۲ سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است، اخیراً سود جویان با ثبت شرکتهای صوری، کارت بازرگانی شرکتی اجاره می‌کنند.

واردات ۴۰۰۰ میلیارد تومان کالا با ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای/ رواج شرکتهای صوری با کارت بازرگانی یکبار مصرف

براساس بخشی از مستندات به دست آمده در ۲ سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است، اخیراً سود جویان با ثبت شرکتهای صوری، کارت بازرگانی شرکتی اجاره می‌کنند.
واردات ۴۰۰۰ میلیارد تومان کالا با ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای/ رواج شرکتهای صوری با کارت بازرگانی یکبار مصرف