واپسین ماه‌های حیات شهید همت در «شراره‌های خورشید»/ جلد ششم مجموعه «حماسه ۲۷» منتشر می‌شود

واپسین ماه‌های حیات شهید همت در «شراره‌های خورشید»/ جلد ششم مجموعه «حماسه ۲۷» منتشر می‌شود
نویسنده «شراره‌های خورشید» از انتشار جلد ششم مجموعه «حماسه ۲۷» گفت: در این کتاب واپسین ماه‌های حیات شهید همت در ماه‌های پایانی سال ۶۲ بازگو شده است.

واپسین ماه‌های حیات شهید همت در «شراره‌های خورشید»/ جلد ششم مجموعه «حماسه ۲۷» منتشر می‌شود

نویسنده «شراره‌های خورشید» از انتشار جلد ششم مجموعه «حماسه ۲۷» گفت: در این کتاب واپسین ماه‌های حیات شهید همت در ماه‌های پایانی سال ۶۲ بازگو شده است.
واپسین ماه‌های حیات شهید همت در «شراره‌های خورشید»/ جلد ششم مجموعه «حماسه ۲۷» منتشر می‌شود