واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه بحرین

واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه بحرین
قاسمی در واکنش به وزیر خارجه بحرین گفت: به رغم همه توطئه ها، دسیسه ها و تولید بحران های ساختگی فلسطین تا آزادی کامل مساله اول جهان اسلام باقی خواهد ماند.

واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه بحرین

قاسمی در واکنش به وزیر خارجه بحرین گفت: به رغم همه توطئه ها، دسیسه ها و تولید بحران های ساختگی فلسطین تا آزادی کامل مساله اول جهان اسلام باقی خواهد ماند.
واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه بحرین