واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه لغو بازی پرسپولیس_نفت آبادان

واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه لغو بازی پرسپولیس_نفت آبادان
باشگاه پرسپولیس به شایعه لغو بازی پرسپولیس و نفت آبادان به دلیل آلودگی هوا واکنش نشان داد.

واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه لغو بازی پرسپولیس_نفت آبادان

باشگاه پرسپولیس به شایعه لغو بازی پرسپولیس و نفت آبادان به دلیل آلودگی هوا واکنش نشان داد.
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه لغو بازی پرسپولیس_نفت آبادان