واکنش ضعیف برخی کشورهای اسلامی در خصوص قدس به خاطر ترس از آمریکا است

واکنش ضعیف برخی کشورهای اسلامی در خصوص قدس به خاطر ترس از آمریکا است
وزیر خارجه ترکیه با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای جهان اسلام درباره موضوع «قدس»، این واکنش‌های ضعیف را ناشی از ترس از آمریکا دانست.

واکنش ضعیف برخی کشورهای اسلامی در خصوص قدس به خاطر ترس از آمریکا است

وزیر خارجه ترکیه با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای جهان اسلام درباره موضوع «قدس»، این واکنش‌های ضعیف را ناشی از ترس از آمریکا دانست.
واکنش ضعیف برخی کشورهای اسلامی در خصوص قدس به خاطر ترس از آمریکا است