ورود اسناد لانه جاسوسی آمریکا به کتاب درسی تاریخ پایه دوازدهم

ورود اسناد لانه جاسوسی آمریکا به کتاب درسی تاریخ پایه دوازدهم
رئیس گروه دفتر تألیف کتاب تاریخ با بیان اینکه به بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در کتب درسی می‌پردازیم، گفت: قرار است این موضوع در پایه دوازدهم و در کتاب تاریخ دوران معاصر رشته علوم انسانی بیان شود.

ورود اسناد لانه جاسوسی آمریکا به کتاب درسی تاریخ پایه دوازدهم

رئیس گروه دفتر تألیف کتاب تاریخ با بیان اینکه به بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در کتب درسی می‌پردازیم، گفت: قرار است این موضوع در پایه دوازدهم و در کتاب تاریخ دوران معاصر رشته علوم انسانی بیان شود.
ورود اسناد لانه جاسوسی آمریکا به کتاب درسی تاریخ پایه دوازدهم