وزیر نفت به مجلس می‌رود/ ارائه گزارش کمیسیون بودجه به صحن

وزیر نفت به مجلس می‌رود/ ارائه گزارش کمیسیون بودجه به صحن
جمعی از نمایندگان مجلس هفته آینده در صحن علنی مجلس از وزیر نفت سوال می‌کنند.

وزیر نفت به مجلس می‌رود/ ارائه گزارش کمیسیون بودجه به صحن

جمعی از نمایندگان مجلس هفته آینده در صحن علنی مجلس از وزیر نفت سوال می‌کنند.
وزیر نفت به مجلس می‌رود/ ارائه گزارش کمیسیون بودجه به صحن