وزیر نفت درباره ارزان فروشی به یک شرکت نروژی توضیح دهد

وزیر نفت درباره ارزان فروشی به یک شرکت نروژی توضیح دهد
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران طی نامه‌ای به وزیر نفت از وی خواست درباره ارزان فروشی به یک شرکت نروژی در جمع دانشجویان توضیح دهد.

وزیر نفت درباره ارزان فروشی به یک شرکت نروژی توضیح دهد

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران طی نامه‌ای به وزیر نفت از وی خواست درباره ارزان فروشی به یک شرکت نروژی در جمع دانشجویان توضیح دهد.
وزیر نفت درباره ارزان فروشی به یک شرکت نروژی توضیح دهد