وزیر نفت: علاقه ای برای بکار بردن کلمه IPC ندارم

وزیر نفت: علاقه ای برای بکار بردن کلمه IPC ندارم
بیژن زنگنه گقت:« قراردادهای جدید نفتی مدل اصلاح شده بیع متقابل است. سعی کردیم تمام اشکالات را برطرف کنیم. »

وزیر نفت: علاقه ای برای بکار بردن کلمه IPC ندارم

بیژن زنگنه گقت:« قراردادهای جدید نفتی مدل اصلاح شده بیع متقابل است. سعی کردیم تمام اشکالات را برطرف کنیم. »
وزیر نفت: علاقه ای برای بکار بردن کلمه IPC ندارم

ورزشی