وزیر نفت پاسخگوی وضع پیش‌آمده در موضوع استخدامی‌ها باشد/خانه ملت با تمام توان مانع تضییع حقوق خوزستانی‌ها می‌شود

وزیر نفت پاسخگوی وضع پیش‌آمده در موضوع استخدامی‌ها باشد/خانه ملت با تمام توان مانع تضییع حقوق خوزستانی‌ها می‌شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس با تمام توان مانع تضییع حقوق خوزستانی‌ها می‌شوند، گفت: وزیر نفت باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی موضوع استخدامی‌ها باشد.

وزیر نفت پاسخگوی وضع پیش‌آمده در موضوع استخدامی‌ها باشد/خانه ملت با تمام توان مانع تضییع حقوق خوزستانی‌ها می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس با تمام توان مانع تضییع حقوق خوزستانی‌ها می‌شوند، گفت: وزیر نفت باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی موضوع استخدامی‌ها باشد.
وزیر نفت پاسخگوی وضع پیش‌آمده در موضوع استخدامی‌ها باشد/خانه ملت با تمام توان مانع تضییع حقوق خوزستانی‌ها می‌شود