پارلمان کویت اتباع خارجی بیکار در این کشور را خطری امنیتی دانست

پارلمان کویت اتباع خارجی بیکار در این کشور را خطری امنیتی دانست
نمایندگان مجلس الامه کویت٬ اتباع خارجی بیکار در این کشور را به عنوان یک خطر امنیتی برای کویت برشمردند و در همین راستا تذکرات و هشدارهای پیشگیرانه ای را به وزارت کشور و نهادهای امنیتی دادند.

پارلمان کویت اتباع خارجی بیکار در این کشور را خطری امنیتی دانست

نمایندگان مجلس الامه کویت٬ اتباع خارجی بیکار در این کشور را به عنوان یک خطر امنیتی برای کویت برشمردند و در همین راستا تذکرات و هشدارهای پیشگیرانه ای را به وزارت کشور و نهادهای امنیتی دادند.
پارلمان کویت اتباع خارجی بیکار در این کشور را خطری امنیتی دانست

دانلود سرا