پاپ خواستار اقدام خردمندانه در مورد مسئله قدس شد

پاپ خواستار اقدام خردمندانه در مورد مسئله قدس شد
رهبر کاتولیک‌های جهان از پیگیری راهکاری خردمندانه و همراه با احتیاط در زمینه مسئله قدس حمایت کرد.

پاپ خواستار اقدام خردمندانه در مورد مسئله قدس شد

رهبر کاتولیک‌های جهان از پیگیری راهکاری خردمندانه و همراه با احتیاط در زمینه مسئله قدس حمایت کرد.
پاپ خواستار اقدام خردمندانه در مورد مسئله قدس شد