پایان شوم علی عبدالله صالح پس از دهه‌ها دورویی و بی‌رحمی در یمن

پایان شوم علی عبدالله صالح پس از دهه‌ها دورویی و بی‌رحمی در یمن
روزنامه آمریکایی با اشاره به تحولات جاری یمن و کشته شدن علی عبدالله صالح، گزارشی با این عنوان منتشر کرد: آشوب و هرج و مرج پایتخت را درنوردید و رئیس‌جمهور پیشین یمن کشته شد».

پایان شوم علی عبدالله صالح پس از دهه‌ها دورویی و بی‌رحمی در یمن

روزنامه آمریکایی با اشاره به تحولات جاری یمن و کشته شدن علی عبدالله صالح، گزارشی با این عنوان منتشر کرد: آشوب و هرج و مرج پایتخت را درنوردید و رئیس‌جمهور پیشین یمن کشته شد».
پایان شوم علی عبدالله صالح پس از دهه‌ها دورویی و بی‌رحمی در یمن