پایان نشست پشت درهای بسته اوپک/ اوپک برای تعیین سقف تولید تصمیمی نگرفت

پایان نشست پشت درهای بسته اوپک/ اوپک برای تعیین سقف تولید تصمیمی نگرفت
وزیران نفت ١٣ کشور عضو اوپک در پایان نشست ١٦٩ اوپک تصمیمی برای سقف تولید این سازمان نگرفتند.

پایان نشست پشت درهای بسته اوپک/ اوپک برای تعیین سقف تولید تصمیمی نگرفت

وزیران نفت ١٣ کشور عضو اوپک در پایان نشست ١٦٩ اوپک تصمیمی برای سقف تولید این سازمان نگرفتند.
پایان نشست پشت درهای بسته اوپک/ اوپک برای تعیین سقف تولید تصمیمی نگرفت