پترائوس: ایران باید به گفته‌هایش پایبند باشد / با اقدامات خرابکارانه ایران در منطقه مقابله می‌کنیم

پترائوس: ایران باید به گفته‌هایش پایبند باشد / با اقدامات خرابکارانه ایران در منطقه مقابله می‌کنیم
نامزد تصدی وزارت امور خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ، از تدوین دو هدف اساسی برای تقابل با ایران خبر داده است.

پترائوس: ایران باید به گفته‌هایش پایبند باشد / با اقدامات خرابکارانه ایران در منطقه مقابله می‌کنیم

نامزد تصدی وزارت امور خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ، از تدوین دو هدف اساسی برای تقابل با ایران خبر داده است.
پترائوس: ایران باید به گفته‌هایش پایبند باشد / با اقدامات خرابکارانه ایران در منطقه مقابله می‌کنیم