پرداخت حقوق کارگران خدمات شهر و فضای سبز شهرداری کرج پیش از پرسنل

پرداخت حقوق کارگران خدمات شهر و فضای سبز شهرداری کرج پیش از پرسنل
معاون مالی اقتصادی شهرداری کرج گفت: برای اولین بار حقوق کارگران حوزه های خدمات شهر و فضای سبز شهرداری این کلانشهر پیش از کارکنان ستاد مرکزی پرداخت شد و تا پایان آذر ماه سال جاری هیچ معوقه ای وجود ندارد.

پرداخت حقوق کارگران خدمات شهر و فضای سبز شهرداری کرج پیش از پرسنل

معاون مالی اقتصادی شهرداری کرج گفت: برای اولین بار حقوق کارگران حوزه های خدمات شهر و فضای سبز شهرداری این کلانشهر پیش از کارکنان ستاد مرکزی پرداخت شد و تا پایان آذر ماه سال جاری هیچ معوقه ای وجود ندارد.
پرداخت حقوق کارگران خدمات شهر و فضای سبز شهرداری کرج پیش از پرسنل