پرداخت شهریه دانشگاه با پول سرقتی

پرداخت شهریه دانشگاه با پول سرقتی
فردی که بصورت اینترنتی اقدام به سرقت از حساب یکی از شهروندان کرده بود و با پول سرقتی شهریه دانشگاه را پرداخته بود توسط ماموران پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد.

پرداخت شهریه دانشگاه با پول سرقتی

فردی که بصورت اینترنتی اقدام به سرقت از حساب یکی از شهروندان کرده بود و با پول سرقتی شهریه دانشگاه را پرداخته بود توسط ماموران پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد.
پرداخت شهریه دانشگاه با پول سرقتی