پرداخت کمک هزینه تحصیل برای دانشجویان معلول

پرداخت کمک هزینه تحصیل برای دانشجویان معلول
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه آموزش عالی دنبال پرداخت هزینه تحصیل افراد معلول هستیم و این آمادگی وجود دارد در صورت امکان در خانه‌های کودکان معلول برای آموزش حاضر شویم.

پرداخت کمک هزینه تحصیل برای دانشجویان معلول

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه آموزش عالی دنبال پرداخت هزینه تحصیل افراد معلول هستیم و این آمادگی وجود دارد در صورت امکان در خانه‌های کودکان معلول برای آموزش حاضر شویم.
پرداخت کمک هزینه تحصیل برای دانشجویان معلول