پزشکیان: عدم توجه دولت به زلزله‌زدگان کرمان قابل قبول نیست

پزشکیان: عدم توجه دولت به زلزله‌زدگان کرمان قابل قبول نیست
نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده سیرجان در باب بی‌توجهی دولت به زلزله زدگان کرمان گفت: عدم ورود و بی‌توجهی دولت نسبت به این امر قابل قبول نیست.

پزشکیان: عدم توجه دولت به زلزله‌زدگان کرمان قابل قبول نیست

نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده سیرجان در باب بی‌توجهی دولت به زلزله زدگان کرمان گفت: عدم ورود و بی‌توجهی دولت نسبت به این امر قابل قبول نیست.
پزشکیان: عدم توجه دولت به زلزله‌زدگان کرمان قابل قبول نیست