پشت‌پرده کار خود را می‌کنند اما در جمع می‌گویند سهم نمی‌خواهیم/ اصلاح‌طلبی برای جوانان ما بیشتر ابهام دارد تا صراحت

پشت‌پرده کار خود را می‌کنند اما در جمع می‌گویند سهم نمی‌خواهیم/ اصلاح‌طلبی برای جوانان ما بیشتر ابهام دارد تا صراحت
تئوریسین اصلاحات تصریح کرد: برخی آقایان پشت پرده و خلوت کار خود می‌کنند اما در جمعیت فریاد برمی‌آورند که ما سهمی نمی‌خواهیم. کسی که نمی‌داند آقایان در پس پرده و خلوت سهم‌خواهی خود را دارند، خواجه حافظ شیرازی است و باقی می‌دانند.

پشت‌پرده کار خود را می‌کنند اما در جمع می‌گویند سهم نمی‌خواهیم/ اصلاح‌طلبی برای جوانان ما بیشتر ابهام دارد تا صراحت

تئوریسین اصلاحات تصریح کرد: برخی آقایان پشت پرده و خلوت کار خود می‌کنند اما در جمعیت فریاد برمی‌آورند که ما سهمی نمی‌خواهیم. کسی که نمی‌داند آقایان در پس پرده و خلوت سهم‌خواهی خود را دارند، خواجه حافظ شیرازی است و باقی می‌دانند.
پشت‌پرده کار خود را می‌کنند اما در جمع می‌گویند سهم نمی‌خواهیم/ اصلاح‌طلبی برای جوانان ما بیشتر ابهام دارد تا صراحت