پنتاگون چند محموله جدید موشک «تاو» به کردهای سوریه ارسال کرده است

پنتاگون چند محموله جدید موشک «تاو» به کردهای سوریه ارسال کرده است
ترکیه مدعی شده‌ که وزارت دفاع آمریکا به تازگی ارسال تجهیزات نظامی به کردهای منطقه از جمله حزب اتحاد دموکرات سوریه از شاخه‌های پ.ک.ک را از سر گرفته است.

پنتاگون چند محموله جدید موشک «تاو» به کردهای سوریه ارسال کرده است

ترکیه مدعی شده‌ که وزارت دفاع آمریکا به تازگی ارسال تجهیزات نظامی به کردهای منطقه از جمله حزب اتحاد دموکرات سوریه از شاخه‌های پ.ک.ک را از سر گرفته است.
پنتاگون چند محموله جدید موشک «تاو» به کردهای سوریه ارسال کرده است