پوتین یک بار دیگر کاندید ریاست‌جمهوری می‌شود

پوتین یک بار دیگر کاندید ریاست‌جمهوری می‌شود
رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید که تصمیمش را برای ادامه حضور در ساختار قدرت گرفته و می‌خواهد برای چهارمین بار، برای ریاست‌جمهوری کاندید شود.

پوتین یک بار دیگر کاندید ریاست‌جمهوری می‌شود

رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید که تصمیمش را برای ادامه حضور در ساختار قدرت گرفته و می‌خواهد برای چهارمین بار، برای ریاست‌جمهوری کاندید شود.
پوتین یک بار دیگر کاندید ریاست‌جمهوری می‌شود