پیام «سلول‌های حروم» درک بیماران سرطانی است /تئاتر سفارشی کار نمی‌کنم!

پیام «سلول‌های حروم» درک بیماران سرطانی است /تئاتر سفارشی کار نمی‌کنم!
کارگردان نمایش «سلول‌های حروم» گفت: یکی از اهداف من از اجرای این نمایش درک بیماری سرطان و یک بیمار سرطانی بود و اینکه نشان دهم سرطان در حال نزدیک شدن است، داروها در ناصرخسرو دپو می‌شوند و هزینه‌های بیماری بسیار زیاد است.

پیام «سلول‌های حروم» درک بیماران سرطانی است /تئاتر سفارشی کار نمی‌کنم!

کارگردان نمایش «سلول‌های حروم» گفت: یکی از اهداف من از اجرای این نمایش درک بیماری سرطان و یک بیمار سرطانی بود و اینکه نشان دهم سرطان در حال نزدیک شدن است، داروها در ناصرخسرو دپو می‌شوند و هزینه‌های بیماری بسیار زیاد است.
پیام «سلول‌های حروم» درک بیماران سرطانی است /تئاتر سفارشی کار نمی‌کنم!