پیام شرکت ضعیف عربستان در نشست سازمان همکاری اسلامی

پیام شرکت ضعیف عربستان در نشست سازمان همکاری اسلامی
کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: در شرایط کنونی داخلی، منطقه و آگاهی جهان اسلام در آینده این اجازه را به آل‌سعود نمی‌دهد که بتواند علنی قدس شریف را مرکز رژیم صهیونیستی قرار دهد.

پیام شرکت ضعیف عربستان در نشست سازمان همکاری اسلامی

کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: در شرایط کنونی داخلی، منطقه و آگاهی جهان اسلام در آینده این اجازه را به آل‌سعود نمی‌دهد که بتواند علنی قدس شریف را مرکز رژیم صهیونیستی قرار دهد.
پیام شرکت ضعیف عربستان در نشست سازمان همکاری اسلامی