پیام یک شورای سینمایی برای فقدان رشیدی

پیام یک شورای سینمایی برای فقدان رشیدی
ایسنا نوشت: شورای سیاستگذاری و راهبردی سینمای کودک و نوجوان در پیامی درگذشت داود رشیدی را تسلیت گفت.

پیام یک شورای سینمایی برای فقدان رشیدی

ایسنا نوشت: شورای سیاستگذاری و راهبردی سینمای کودک و نوجوان در پیامی درگذشت داود رشیدی را تسلیت گفت.
پیام یک شورای سینمایی برای فقدان رشیدی

نخبگان