پیشنهاد اساتید دانشگاه سوربن و دانشگاه کاتولیک فرانسه:حضور جریانات مختلف در تشیع را برجسته کنید

پیشنهاد اساتید دانشگاه سوربن و دانشگاه کاتولیک فرانسه:حضور جریانات مختلف در تشیع را برجسته کنید
دو استاد دانشگاه سوربن و دانشگاه کاتولیک فرانسه پیشنهاد دادند برای لطیف ذهنیت‌ها نسبت به شیعه، باید حضور جریانات مختلف در تشیع برجسته شود.

پیشنهاد اساتید دانشگاه سوربن و دانشگاه کاتولیک فرانسه:حضور جریانات مختلف در تشیع را برجسته کنید

دو استاد دانشگاه سوربن و دانشگاه کاتولیک فرانسه پیشنهاد دادند برای لطیف ذهنیت‌ها نسبت به شیعه، باید حضور جریانات مختلف در تشیع برجسته شود.
پیشنهاد اساتید دانشگاه سوربن و دانشگاه کاتولیک فرانسه:حضور جریانات مختلف در تشیع را برجسته کنید