پیشنهاد تمدید قرارداد 5 ساله شارلوا به کاوه رضایی

پیشنهاد تمدید قرارداد 5 ساله شارلوا به کاوه رضایی
باشگاه شارلوا امیدوار است قرارداد بازیکن ایرانی خود را تمدید کند.

پیشنهاد تمدید قرارداد 5 ساله شارلوا به کاوه رضایی

باشگاه شارلوا امیدوار است قرارداد بازیکن ایرانی خود را تمدید کند.
پیشنهاد تمدید قرارداد 5 ساله شارلوا به کاوه رضایی